Procedure bij ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Indien er sprake is van overtreding van de gedragsregels hanteren wij een zg. meldcode. Allereerst wordt de overtreder hierop aangesproken. Afhankelijk wie de overtreder is, betreft het aanspreken medespelers, begeleiders en/of toeschouwers. Bij ernstige overschrijding wordt tevens melding gemaakt bij het bestuur. Het bestuur kan op basis van de ernst van de situatie disciplinaire maatregelen treffen en/of overheidsinstanties inschakelen.

Bij ernstig overschrijdend gedrag aangaande fysiek, psychisch of seksuele aard, wordt gehandeld op basis van onderstaand stappenplan.

Stap 1: Signalering

Bij een melding kan het bestuur een of meerdere onpartijdige mediators aanwijzen. In een gesprek met de melder worden signalen objectief in kaart gebracht, vastgelegd en overgedragen aan het bestuur.

Stap 2: Overleg

Op basis van de in kaart gebrachte signalen vindt er overleg plaats. Dit kan binnen het bestuur van de vereniging zelf zijn, maar ook in overleg met (bevoegde) (overheids)instanties zoals de Vertrouwenscontactpersoon van de KNVB.

Stap 3: Wederhoor

Informeren van degene, over wie de melding wordt gedaan. Twee mediators/bestuursleden voeren een gesprek met degene, over wie de melding wordt gedaan. Hierin worden de in kaart gebrachte signalen meegedeeld en om wederhoor verzocht. Hierbij wordt de privacy van de melder gewaarborgd. De uitkomsten van het gesprek worden schriftelijke vastgelegd en overhandigd aan het bestuur van de vereniging.

Stap 4: Besluitvorming

Op basis van de uitkomsten beslist het bestuur of/welke sanctie wordt opgelegd. Het besluit wordt teruggekoppeld aan de melder en degene, over wie de melding is gemaakt. Zij kunnen tegen het besluit in beroep gaan. In het beroepsproces worden de stappen hernieuwd doorlopen.

N.B.: Bij mogelijk strafbare feiten worden de bevoegde instanties (direct) ingeschakeld, en zo nodig aangifte gedaan.

© 2019 RKMVC | Spetsesweide 3, 6281BV Mechelen | Mede mogelijk gemaakt door: Computer Service Heuvelland